Mr Lee

Tác giả Mr Lee

"Ai chiến thằng mà chưa từng chiến bại / Ai nên không mà chẳng dại một lần"